Jian Li

JIan Li

Class of 2007

UC Berkeley Degrees
Wood Science & Techology PhD 2007
Civil/Environmentl Engineering MS 2005
Wood Science & Techology MS 2003
Other Education
Contact Information
Career
CEO
Yinghua Material Tech.