Karen Sheehy

Karen Sheehy

Class of 1998

UC Berkeley Degrees
Rhetoric BA 1998
Other Education
Contact Information
Career
Attorney at Law
Karen A. Sheehy